ID Kopie - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

ID Kopie

Kopie ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijs!
Bij het aanleveren - lossen - afhalen - laden van goederen wordt er steeds meer door de Klanten Bedrijven & Ondernemingen aan de chauffeur gevraagd om een kopie van zijn identiteitsbewijs.
Daar op alle ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijzen een persoonlijk BSN nummer op staat is het verboden een kopie van het ID Paspoort identiteitsbewijs te maken inclusief het BSN nummer!
Alle Klanten Bedrijven & Ondernemingen die vragen om een kopie van het ID of Paspoort identiteitsbewijs van al hun bezoekers chauffeurs dienen voor een kopie hiervan te maken, eerst het ID Paspoort of Rijbewijs identiteitsbewijs de BSN gegevens af te schermen door een speciaal indentiteitspas beschermingshoesje. Is er geen indentiteitspas beschermingshoesje bij uw Klant Bedrijf of Onderneming aanwezig dan dient hij of zij gelijk na het maken van een kopie van het ID of Paspoort identiteitsbewijs alle BSN nummer en niet revelante gegevens gelijk door te strepen en duidelijk datum tijd en waarvoor het kopie is gemaak te vermelden. De bezoeker of chauffeur mag vragen om het kopie van zijn ID of Paspoort identiteitsbewijs en alle niet voor de Klant Bedrijf Onderneming revelante gegevens zoals het BSN nummer op het kopie door te strepen en datum tijd kopie waarvoor hierop te vermelden.  Al uw persoonlijke gegevens van uw ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijzen worden en zijn beschermd door het College Bescherming Persoongegevens.

Registratie van uw persoonlijke gegevens.
Kopie identiteitsbewijs: Rijbewijs Paspoort Identiteitskaart.

Transport-Chauffeurs-Serviceboard.nl
Heeft hiervoor de volgende antwoorden voor U opgevraagd.
Bij de Rijksoverheid.
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail 15-03-2014, waarin u aangeeft dat u en uw collega's beroepschauffeurs steeds uw persoonlijke gegevens dienen te verstrekken bij bedrijven waar u voor uw beroep komt.
U geeft aan dat u en uw collega's geweigerd worden, wanneer u weigert bepaalde gegevens te verstrekken. U vraagt wat er gebeurt met al deze gegevens, die bij deze bedrijven ter beschikking liggen.

Antwoord Informatie Rijksoverheid: Organisaties mogen volgens de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uw persoonsgegevens
alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen en goed beschrijven. Organisaties mogen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk s voor dat doel. Maar ook niet minder als dat tot onvolledige informatie leidt.

Mag het bedrijf waar ik als chauffeur truck driver goederen kom afleveren of afhalen een kopie van mijn paspoort of rijbewijs maken?

College Bescherming Persoongegevens.

Nee, dat mag niet.
Uw paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs vermeldt namelijk uw burgerservicenummer (BSN).
Voor het gebruik van het BSN gelden strenge regels.
Het is voldoende als u zich legitimeert door uw identiteitsbewijs te tonen.
Eventueel kan het bedrijf noteren welk identiteitsbewijs u heeft laten zien en het nummer hiervan noteren.

Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Het CBP ontving ook regelmatig vragen van vrachtwagenchauffeurs en truck drivers die willen weten of het verplicht is een kopie van hun identiteitsbewijs af te staan bij de ingang van een bedrijf waar zij goederen komen afleveren of afhalen.
Zij geven aan dat als een chauffeur truck driver weigert een kopie te laten maken van zijn legitimatiebewijs, hij niet wordt toegelaten op het terrein en expeditie van het bedrijf om zijn goederen lading te lossen en of te af te halen.
Ook wordt de werkgever van de truck driver vrachtwagenchauffeur gebeld en verteld dat de truck driver chauffeur brutaal en onbeschofd heeft gedragen omdat hij weigert om een kopie van zijn legitimatie te maken.
Hierdoor wordt de truck driver chauffeur in discrediet gebracht bij zijn werkgever en kan ook in sommige gevallen dat de klant van het bedrijf weigert nog langer zaken te doen met het vervoersbedrijf waarvoor de chauffeur werkt.
Het CBP heeft naar aanleiding van de steeds terugkerende vragen contact opgenomen met brancheorganisatie TLN, die beide 'partijen'- vervoerders en logistiek dienstverleners – als achterban heeft.
Hierop heeft TLN zijn achterban laten weten dat chauffeurs bij het aanleveren afleveren van goederen niet om een kopie paspoort mag worden gevraagd.

Voor meer informatie of vermoeden van misbruik van uw gegevens door een Bedrijf of Onderneming kan u vinden of melden op de website:
http://www.cbpweb.nl/

Ook vindt u meer informatie op www.mijnprivacy.nl

CBP: Bedrijven vragen om kopie paspoort in strijd met de wet Toezichthouder ontvangt meer dan 1.000 signalen.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af.
Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’
Geeft u toch een kopie af?
Help dan misbruik te voorkomen.
Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product de kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering.
Waar staat wat?

Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.

1: Streep uw burgerservicenummer door.
2: Hotels enzovoort hebben dit nummer ook niet nodig.
3: Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan.
Streep het ook daar door.
Op de achterzijde staat ook het BSN tussen andere getallen vermeld streep dit ook door!
APP ID identiteitsbewijs fraude, BSN nummer!
Bij het afgeven van uw identiteitsbewijs voor een legitimatie en toegangscontrole bij uw klant bedrijf onderneming moet u altijd voorzichtig mee omgaan om identiteits faude van uw gegevens te voorkomen. Wordt er een kopie van uw identiteitsgevens gemaakt Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie het kopie is bedoeld en de datum en streep uw BSN nummer door.
Vraag of er een speciaal indentiteitspas beschermingshoesje aanwezig is voordat er een kopie wordt gemaakt.

De overheid heeft om identiteits fraude te voorkomen en u te beschermen hiervoor een APP ontwikkeld!

Een veilige kopie van uw ID maken kan ook via een APP uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


ID Paspoort Rijbewijs
1: Streep uw BSN Burgerservicenummer door.
Achterzijde van uw rijbewijs:
BSN 100 000 001 / 200 000 000 2
Streep op de voorzijde van uw rijbewijs uw:
Geboorte datum: 10-10-2989
En woonplaats door: Kopiedorp

2: Hotels enzovoort hebben dit nummer ook niet nodig.

ID Paspoort Rijbewijs

3: Op voorzijde van uw ID Paspoort staat het BSN Burgerservicenummer in de strook onderaan.
Streep het ook daar door.
Op de achterzijde staat onderaan tussen de andere getallen ook uw BSN Burgerservicenummer streep uw BSN nummer die tussen de andere getallen vermeld staat ook door!

Op de achterzijde van uw ID Paspoort staat het BSN Burgerservicenummer ook rechts boven aan:
Streep dit ook door.

ID Indentiteits fraude kopie streep uw BSN nummer door!

Om ID kopie fraude te voorkomen is er ook een APP om dit te voorkomen.

Een veilige kopie van uw ID maken kan ook via een APP uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wordt er door uw klant of het bedrijf en onderneming nonchalant omgegaan met uw privacy en bescherming van al uw persoonlijke gegevens door het maken van meerdere kopieën van uw identiteitsbewijs. Of wordt er niet mee gewerkt omtrent uw vraag om uw gegevens welke niet revelant zijn te mogen doorstrepen.
Kan u een klacht hierover in dienen bij

T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud